Statut Stowarzyszenia


Rozdział I    Przepisy ogólne

Rozdział II     Cele, środki i zasady działania

Rozdział III     Członkowie, ich prawa i obowiązki

Rozdział IV     Struktura organizacyjna Ligi

Rozdział V     Fundusze i majątek Ligi

Rozdział VI     Zmiana Statutu i rozwiązanie Ligi
 
 
 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Stowarzyszenie działające na mocy tego Statutu nosi nazwę Ligi Walki z Hałasem i zwane jest dalej Ligą.

§ 2

Liga działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 3

Terenem działania Ligi jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4

Siedzibą Władz Głównych Ligi jest Warszawa.

§ 5

Liga może tworzyć oddziały terenowe.

§ 6

Liga może być członkiem zagranicznych lub międzynarodowych organizacji o zbliżonym profilu działania.

§ 7

Liga używa odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 
 

Rozdział II

Cele, środki i zasady działania

§ 8

Głównymi celami Ligi są:

 1. poprawa warunków życia ludzi poprzez doskonalenie i rozpowszechnianie prawnych, administracyjnych i technicznych środków działania, których stosowanie ma znaczenie dla ich chronienia przed hałasem i drganiami oraz może się przyczynić do ukształtowania sprzyjającego człowiekowi klimatu akustycznego w jego środowisku,
 2. uświadamianiu społeczeństwa oraz czynników mających wpływ na kształtowanie się warunków społeczeństwa o znacznym zagrożeniu zdrowia ludzi hałasem i drganiami oraz o ich ujemnym wpływie na samopoczucie i wyniki działalności człowieka.
§ 9

Aby osiągnąć cele określone w § 8, Liga:

 1. współdziała z centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej, uczelniami, ośrodkami naukowo-badawczymi i medycznymi, z innymi instytucjami, stowarzyszeniami oraz z osobami, których działalność związana jest bezpośrednio lub pośrednio z ochroną człowieka i jego środowiska, a w szczególności:
  1. współpracuje przy opracowywaniu projektów przepisów prawnych i administracyjnych, jak również inicjuje powstawanie tych przepisów,
  2. inicjuje i popiera działalność naukową, normalizacyjną i techniczną,
  3. podejmuje działania interwencyjne w celu zapobiegania powstawania hałasu przede wszystkim o natężeniach zagrażających zdrowiu ludzi,
 2. w oparciu o uzyskane zezwolenia odpowiednio kompetentnych władz może:
   • wydawać opinie, wykonywać ekspertyzy i naprawy specjalistycznej aparatury elektroakustycznej - pomiarowej i diagnostycznej,
   • organizować lub współdziałać przy organizowaniu kształcenia i szkolenia specjalistycznego,
   • prowadzić działalność wydawniczą,
 3. prowadzi z udziałem specjalistów powszechnie dostępne konsultacje w zakresie zwalczania hałasu i drgań oraz kształtowania klimatu akustycznego w środowisku człowieka,
 4. prowadzi akcje propagandowo-oświatowe i informacyjne przy wykorzystaniu środków masowego przekazu,
 5. organizuje lub współdziała przy organizowaniu seminariów, prelekcji, konferencji, wystaw i kongresów związanych tematycznie z działalnością Ligi,
 6. współpracuje z międzynarodowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, których zakres działania jest zgodny lub podobny do działalności Ligi,
 7. prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych przepisami, dla uzyskania dochodów na realizację swych celów statutowych.
§ 10

Działalność Ligi opiera się na pracy społecznej jej członków.
 
 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

 1. Członkiem Ligi może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, popierający jej statutowe cele.
 2. Członkami Ligi mogą być także cudzoziemcy.
§ 12

Członkowie dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających - osoby fizyczne lub prawne,
 3. honorowych - osoby fizyczne.
§ 13
 1. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
 2. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. wyborcze czynne i bierne w wyborach do władz Ligi,
  2. korzystania ze wszystkich urządzeń będących w posiadaniu Ligi,
  3. udziału w działalności Ligi przewidzianej Statutem i regulaminami,
  4. noszenia odznaki Ligi.
 3. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Ligi,
  2. aktywnego popierania Ligi,
  3. regularnego płacenia składki członkowskiej.
 4. Emeryci i renciści nie mają obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 14
 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Ligi, która zadeklaruje poparcie finansowe lub inne świadczenie na rzecz Ligi i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Z.Gł.
 2. Członek wspierający ma prawo do korzystania z urządzeń Ligi na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Z.Gł.
 3. Członek wspierający - osoba prawna, działa w Lidze za pośrednictwem swego przedstawiciela.
§ 15
 1. Członkiem honorowym Ligi może być osoba, która w czasie wieloletniej działalności zasłużyła się szczególnie dla rozwoju Ligi lub też wniosła wybitny wkład w dziedzinie zwalczania hałasu i drgań.
 2. Godność członka honorowego nadaje Krajowy Zjazd Delegatów, na wniosek Zarządu Głównego Ligi.
 3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych, nie są natomiast obowiązani do płacenia składek członkowskich.
§ 16

Członkostwo ustaje wskutek:

 1. śmierci członka,
 2. rezygnacji złożonej na piśmie odpowiedniemu Zarządowi po uregulowaniu zobowiązań wobec Ligi,
 3. skreśleniu z listy członków przez Zarząd Oddziału z powodu:
  1. nieusprawiedliwionego zalegania z opłacaniem składek za okres dłuższy niż dwa lata, pomimo pisemnego upomnienia.
  2. orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zgodnie z § 43, pkt 4,
  3. prawomocnego wyroku sądu powszechnego skazującego na dodatkową karę pozbawienia praw publicznych,
 4. likwidacji osoby prawnej,
 5. zaniechanie poparcia finansowego lub świadczeń przez członka wspierającego przez czas dłuższy niż dwa lata.
Rozdział IV

Struktura organizacyjna Ligi

§ 17

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Ligi są Oddziały Terenowe podlegające rejestracji przez właściwe organy administracji państwowej.

§ 18

 1. Oddziały terenowe, zwane dalej Oddziałami, powołuje i rozwiązuje Zarząd Główny Ligi.
 2. Oddział może być powołany, jeżeli na terenie jego przyszłej działalności przebywa co najmniej piętnastu członków zwyczajnych.
 3. Na terenie Oddziału mogą być tworzone koła terenowe lub zakładowe.


Władze główne Ligi

§ 19

Władze Główne Ligi są:

 1. Krajowy Zjazd Delegatów, który jest najwyższą władzą Ligi,
 2. Zarząd Główny,
 3. Główna Komisja Rewizyjna,
 4. Główny Sąd Koleżeński.
§ 20
 1. Kadencja wszystkich Władz Ligi jest czteroletnia,
 2. Wybory do władz Ligi odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały, Krajowego Zjazdu Delegatów lub Walnego Zebrania członków Oddziału
 3. Uchwały władz Ligi zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania z wyjątkiem przypadków określonych w § 23, § 48 i § 73 niniejszego Statutu.
 4. Władze Ligi wyższego stopnia mogą uchylać uchwały Władz niższego stopnia, jeżeli są one niezgodne ze Statutem lub ich uchwałami.


Krajowy Zjazd Delegatów

§ 21

 1. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny co cztery lata.
 2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemne żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej liczby Zarządów Oddziałów.
§ 22

Krajowy Zjazd Delegatów:

 1. uchwala zmiany Statutu Ligi,
 2. uchwala ogólny program działalności Ligi na kadencję,
 3. otrzymuje sprawozdanie Władz Głównych Ligi,
 4. podejmuje uchwałę w. sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 5. wybiera Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Główny Sąd Koleżeński w oddzielnych głosowaniach,
 6. uchwala regulaminy dla Władz Głównych Ligi,
 7. nadaje godność członka honorowego Ligi,
 8. podejmuje uchwały w sprawach wniesionych przez Władze Ligi lub przez Delegatów,
 9. podejmuje uchwały o rozwiązaniu Ligi i przeznaczeniu jej majątku.
§ 23

Krajowy Zjazd może podejmować uchwały w drugim terminie pod warunkiem obecności co najmniej jednej trzeciej liczby delegatów

§ 24

W zwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci wybrani przez Walne Zebrania Członków Oddziałów oraz z głosem doradczym:

 • członkowi e władz Ligi o ile nie zostali wybrani delegatami,
 • przedstawiciele członków wspierających,
 • osoby zaproszone przez Zarząd Główny,
 • członkowie honorowi Ligi.
§ 25
 1. O terminie miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów, Zarząd Główny zawiadamia jego uczestników nie później niż na 30 dni przed tym terminem.
 2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów:
  1. powinien być zwołany w terminie 6 tygodni od datę zgłoszenia żądania lub wniosku Zarządowi Głównemu,
  2. obraduje tylko nad sprawami, dla których rozpatrzenia został zwołany i podejmuje uchwały tylko w tych sprawach.
§ 26
 1. Delegatów na Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów wybiera się według klucza ustalonego każdorazowo przez Zarząd Główny Ligi, przy tym najmniejsza liczba delegatów z Oddziału wynosi trzy osoby.
 2. Mandat delegata na Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów trwa do następnych wyborów i jest ważny również na Nadzwyczajnym krajowym Zjeździe Delegatów.


ZARZĄD GŁÓWNY

§ 27

Zarząd Główny jest najwyższą władzą Ligi w okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów; reprezentuje Ligę i kieruje jej działalnością.

§ 28

 1. W skład Zarządu Głównego wchodzi 11 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów.
 2. Członkowie Zarządu Głównego wybierają spośród siebie w osobnych głosowaniach Prezesa Zarządu Głównego, dwóch wiceprezesów, sekretarza generalnego, skarbnika i jednego członka, którzy wraz z Prezesem Zarządu Głównego tworzą Prezydium ZG.
 3. Zarząd Główny może uzupełnić swój skład w czasie trwania kadencji w razie wykluczenia lub ustąpienia jego członka, z listy osób zgłoszonych do Zarządu Głównego na Zjeździe Delegatów, jeżeli jest taka osoba, jeżeli nie, to z własnego wyboru, nie więcej jednak niż trzech nowych członków.
§ 29

Zebrania Zarządu Głównego zwołuje i ustala porządek obrad Prezes lub zastępujący go Wiceprezes, nie rzadziej jak raz na pół roku.

§ 30

 1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
  1. ustalanie zasad i trybu wybierania Delegatów na Krajowy Zjazd. Delegatów,
  2. przygotowanie sprawozdania z działalności Ligi na Krajowy Zjazd Delegatów,
  3. tworzenie i rozwiązywanie Oddziałów Terenowych Ligi oraz nadzorowanie ich działalności,
  4. zatwierdzanie regulaminów Prezydium Zarządu Głównego, Zarządów Oddziałów oraz regulaminów, których zatwierdzenie nie jest zastrzeżone dla innych władz Ligi,
  5. Zatwierdzenie planów i sprawozdań z działalności merytorycznej oraz finansowej,
  6. ustalanie wytycznych do planów działalności Oddziałów, zatwierdzanie tych planów i przyjmowanie sprawozdań z ich wykonania,
  7. rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządów Oddziałów;
  8. gospodarowanie majątkiem i funduszami Ligi
  9. nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku nieruchomego oraz zaciąganie zobowiązań, w imieniu Ligi,
  10. przyjmowanie zapisów i darowizn,
  11. wybór Rady Ligi oraz powoływanie jej Przewodniczącego,
  12. tworzenie i rozwiązywanie Sekcji i Komisji, ustalanie ich składu, określanie ich zadań i sposobu działania oraz czuwanie nad ich działalności,
  13. przyjmowanie członków wspierających,
  14. ustalanie wysokości składek członkowskich po zasięgnięciu opinii jednostek terenowych.
 2. Zarząd Główny może powołać jednego spośród członków Zarządu Głównego jako urzędującego.
 3. Zarząd Główny:
  1. może wykluczyć członka Zarządu w przypadku:
   1. gdy jego działalność jest niezgodna ze Statutem Ligi, z uchwałami Władz Ligi lub z powszechnie uznanymi normami postępowania w stowarzyszeniu o charakterze społecznym,
   2. w przypadku nie wykazywania żadnej działalności w Lidze, a w szczególności w przypadku nie brania udziału w zebraniach Zarządu przez czas dłuższy niż jeden rok,
  2. może rozwiązać Zarząd Oddziału, gdy jego działalność jest niezgodna ze Statutem lub z uchwałami władz Ligi lub gdy nie wykazuje on działalności i powołać Tymczasowy Zarząd Oddziału, działający do czasu zwołania przez ten Zarząd Walnego Zebrania Delegatów.
§ 31

W okresach między zebraniami Zarządu Głównego, reprezentuje Zarząd i kieruje działalnością Ligi Prezydium Zarządu Głównego.

§ 32

Prezydium Zarządu Głównego jest uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Ligi oraz do przyjmowania zapisów i darowizn.

§ 33

Do zakresu działania Prezydium należy:

 1. wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Zarządu Głównego
 2. przygotowywanie planów działalności merytorycznej i finansowej, realizowanie tych planów po ich zatwierdzeniu oraz składanie sprawozdań na zebraniach Zarządu Głównego,
 3. gospodarowanie funduszem i majtkiem Ligi, zgodnie z uchwałami Zarządu Głównego,
 4. nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. uchwalanie regulaminów i instrukcji nie zastrzeżonych dla Zarządu Głównego lub innych władz Ligi.
§ 34

Zebrania Prezydium. Zarządu Głównego zwołuje i ustala ich porządek obrad Prezes lub zastępujący go Wiceprezes, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/2 członków Prezydium.

§ 35

 1. Zarząd Główny może udzielić pełnomocnictwa ogólnego lub szczegółowego do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ligi Zarządowi Oddziału lub członkowi zwyczajnemu Ligi.
 2. Zarząd Główny może upoważnić Zarządy Oddziału do prowadzenia samodzielnej działalności finansowej i gospodarczej oraz posiadania własnego konta bankowego.
 3. Zarząd Główny może wyrazić zgodę na posiadanie osobowości prawnej przez oddziały terenowe.


GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 36

Główna Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Ligi.

§ 37

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności Zarządu Głównego pod względem jej celowości, prawidłowości oraz zgodności z prawem, z uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów i ze Statutem Ligi, jak również kontrola działalności finansowej, dokonywana co najmniej raz w roku,
 2. stawianie wniosku na Krajowym Zjeździe Delegatów w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
 3. zgłaszanie na zebraniach Zarządu Głównego i jego Prezydium uwag i wniosków dotyczących działalności Ligi,
 4. uchwalanie regulaminu dla Komisji Rewizyjnej Oddziałów oraz nadzór nad działaniem tych Komisji.
§ 38
 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów.
 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 3. Główna Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład w razie ustąpienia jej członka w sposób określony w § 29 ust. 3 dla Zarządu Głównego z tym, że nie więcej niż o dwóch nowych członków.
§ 39

Główna Komisja Rewizyjna może w przypadkach szczególnie; ważnych żądać zwołanie zebrania Zarządu Głównego lub jego Prezydium w celu rozpatrzenia konkretnej sprawy, w terminie czternastu dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 40

 1. Członkowie. Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Ligi i nie mogą być pracownikami Ligi.
 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu Głównego i jego Prezydium z głosem doradczym.


GŁÓWNY SĄD KOLEŻENSKI

§ 41

 1. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje spory wynikłe na tle działalności w Lidze, w których jedną ze stron są członkowi e Władz Ligi.
 2. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego w sprawach określonych w ust. 1. przysługuje stronom prawo odwołania do Krajowego Zjazdu Delegatów, jako ostatniej instancji.
 3. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń. Sądów Koleżeńskich Oddziałów, jako ostatnia instancja.
§ 42
 1. Główny Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów, który wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 2. Główny Sąd Koleżeński może uzupełnić swój skład w razie ustąpienia jej członka w sposób określony w § 28, ust.3 dla Zarządu Głównego, z tym, że nie więcej jak o dwóch członków.
§ 43

Główny Sąd Koleżeński ma prawo nakładanie kar:

 1. upomnienia,
 2. nagany,
 3. zawieszenia w prawach członka na okres do czterech lat,
 4. wykluczenia spośród członków Ligi.


WŁADZE ODDZIAŁU

§ 44

Władzami Oddziału są:

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
 2. Zarząd Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału
 4. Sąd Koleżeński Oddziału.


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

§ 45

Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą Władzą Oddziału Ligi.

§ 46

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału raz na cztery lata.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału tylko w określonej sprawie:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  3. na żądanie Zarządu Głównego,
  4. na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej liczby członków Oddziału.
§ 47

Walne Zebranie Członków Oddziału:

 1. uchwala plan działalności Oddziału zgodnie z wytycznymi Władz Głównych Ligi,
 2. przyjmuje sprawozdania z działalności Władz Oddziału w czasie kadencji i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 3. wybiera Władze Oddzia3u Ligi,
 4. wybiera Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
 5. podejmuje uchwały w sprawach wniesionych przez ustępujące Władze Oddziału i przez innych uczestników zebrania.
§ 48

Walne Zebranie Oddziału może podejmować uchwały w drugim terminie bez względu na liczbę członków biorących udział

w zebraniu.

§ 49

 1. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału udział biorą:
  1. Członkowie Zwyczajni Oddziału z głosem stanowiącym,
  2. przedstawiciele Władz Głównych i osoby zaproszone z głosem doradczym.
§ 50
 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrani a Członków Oddziału, Zarząd Oddziału zawiadamia Władze Główne, Władze Oddziału, członków Oddziału i osoby zaproszone nie, później niż na czternaście dni przed terminem.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału powinno być zwołane w terminie dwudziestu jeden dni od daty zgłoszenia żądania lub wniosku Sekretarzowi Oddziału.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału, Zarząd Oddziału zawiadamia jego uczestników nie później niż na czternaście dni przed tym terminem.


ZARZĄD ODDZIAŁU

§ 51

Zarząd Oddziału reprezentuje Oddział Terenowy Ligi i kieruje jego działalnością między Walnymi Zebraniami Oddziałów.

§ 52

 1. Zarząd Oddziału składa się z siedmiu członków
 2. Członkowie Zarządu Oddziału wybierają spośród siebie w osobnych głosowaniach Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika, tworzących Prezydium Zarządu Oddziału.
 3. Zarząd Oddziału może uzupełnić swój skład w czasie trwania kadencji w razie wykluczenia lub ustąpienia jego członka z listy osób zgłoszonych na Walnym Zebraniu Członków Oddziału, jeżeli jest taka osoba, jeżeli nie, to z własnego wyboru, nie więcej jednak niż o trzech nowych członków.
 4. Wykluczenie Członka Zarządu Oddziału może nastąpić w przypadkach określonych w § 30, ust. 4.
§ 53

Zebrania Zarządu Oddziału zwołuje Prezes; lub zastępujący go Wiceprezes, nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 54

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należą:

 1. wykonanie uchwał Władz Głównych Ligi i Walnego Zebrania Członków Oddziału,
 2. przygotowywanie sprawozdania z działalności Oddziału na Walne Zebranie Członków Oddziału oraz sprawozdań dla Zarządu Głównego,
 3. przygotowywanie i zatwierdzanie planów działalności statutowej Oddziału,
 4. tworzenie i rozwiązywanie Kół Terenowych i Zakładowych Ligi, uchwalanie regulaminów tych Kół, zatwierdzanie planów ich działalności oraz czuwania nad nią,
 5. organizowanie i prowadzenie akcji konsultacyjnej i interwencyjnej na terenie Oddziału,
 6. prowadzenie akcji propagandowo-oświatowej i informacyjnej na terenie Oddziału,
 7. występowanie z wnioskami do Zarządu Głównego o nadanie godności członka honorowego Ligi,
 8. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych.
§ 55
 1. między zebraniami Zarządu Oddziału reprezentuje Zarząd i kieruje działalnością Oddziału Prezydium Zarządu Oddziału.
 2. zebranie Prezydium Zarządu Oddziału zwołuje i ustala jego porządek obrad Prezes lub zastępujący go wiceprezes Oddziału nie rzadziej niż raz w kwartale.


KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

§ 56

Komisja Rewizyjna Oddziału sprawuje kontrolę nad działalnością Oddziału Ligi.

§ 57

Do zakresu dziabania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 1. kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z prawem, z u chwałami i zaleceniami Władz Głównych Ligi, a zwłaszcza celowości wydatków z funduszu Ligi,
 2. stawianie wniosku na Walnym Zebraniu Członków Oddziału w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
 3. zgłaszanie na zebraniach Zarządu Oddziału i jego Prezydium uwag i wniosków dotyczących działalności Oddziału,
 4. wykonywanie czynności poleconych przez Główną Komisję Rewizyjną,
 5. kontrola nad działalnością Kół Terenowych i Zakładowych.
§ 58
 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału może uzupełnić swój skład w razie ustąpienia jej członka w sposób określony w §52, ust. 3 dla Zarządu Oddziału z tym, że nie więcej niż o jednego nowego członka.
§ 59
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być członkami innych władz Ligi,
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu Oddziału i jego Prezydium, a również w zebraniach Kół Terenowych i Zakładowych z głosem doradczym.


SĄD KOLEŻEŃSKI ODDZIAŁU

§ 60

Sąd Koleżeński Oddziału rozpatruje spory wynikłe między członkami Oddziału Ligi na tle działalności w Lidze.

§ 61

 1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z trzech członków, którzy wybiera ją spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Sąd Koleżeński Oddziału może uzupełnić swój skład w razie ustąpienia jego członka w sposób określony w § 42, ust.2.
 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego Oddziału nie mogą być członkami innych Władz Ligi.
§ 62

Sąd Koleżeński Oddziału ma prawo nakładania kar określonych w § 43.

§ 63

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje stronom prawo odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego, którego orzeczenie jest ostateczne. Odwołanie powinno być wniesione w terminie czternastu dni od daty doręczenia orzeczenia.
 
 

KOŁA TERENOWE I ZAKŁADOWE

§ 64.

 1. Koła terenowe obejmują określony teren, np. miasto, osiedle, dzielnicę, kilka gmin itp. a zakładowe grupują pracowników określonego zakładu pracy.
 2. Koła Terenowe tworzą Zarządy Oddziałów, a na terenach lecących poza terenami Oddziału - Zarząd Główny Ligi.
 3. Koła Zakładowe są tworzone przez Zarządy Oddziałów.
 4. Koło Terenowe lub Zakładowe może być utworzone, gdy jest co najmniej pięciu Członków Zwyczajnych Ligi na danym terenie lub w danym Zakładzie.
 5. Działalnością Koła kieruje Zarząd złożony z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego - wybieranych spośród Członków Koła zwykłą większością glonów przy udziale co najmniej pięciu Członków Zwyczajnych.
 6. Koła Terenowe i Zakładowe działają na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd Główny.


RADA LIGI

§ 65

 1. Rada Ligi jest organem doradczym Zarządu Ligi i jest przez ten Zarząd powoływana na czteroletnią kadencję.
 2. Zarząd Główny powołuje w skład Rady wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki, różnych zawodów oraz przedstawicieli administracji państwowej i organizacji społecznych.
 3. Pracami Rady Ligi kieruje powołany przez Zarząd Główny Przewodniczący.
 4. Regulamin Rady Ligi zatwierdza Zarząd Główny.


SEKCJE I KOMISJE

§ 66

Sekcje lub Komisje mogą być tworzone zgodnie z § 30, ust.1 pkt 12 w celu rozwijania działalności w określonym kierunku lub w celu wykonania określonych zadań.
 
 

Rozdział V

FUNDUSZE I MAJĄTEK LIGI

§ 67

Majątek Ligi stanowią fundusze, nieruchomości i ruchomości

§ 68

Fundusze Ligi składają się z:

 1. wpływów ze składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających,
 2. dotacji, darowizn i zapisów,
 3. dochodów z majątku ruchomego,
 4. wpływów z prowadzonej działalności statutowej.
§ 69

Wymienione w § 68 fundusze Ligi mogą być wykorzystywane wyłącznie na działalność statutową Ligi.

§ 70

Zarządy Oddziałów mają prawo korzystania z majątku Ligi w sposób określony przez Zarząd Główni.

§ 71

 1. Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Ligi podpisu są dwie osoby: Prezes lub Wiceprezes oraz Skarbnik lub inne upoważnione przez Zarząd Główny osoby.
 2. W przypadku, gdy z pełnomocnictwa określonego w § 35 korzysta Zarząd Oddziału, oświadczenia, o których jest mowa w ust. 1 podpisują odpowiednio Prezes, Wiceprezes, Skarbnik lub inna osoba upoważniona przez Zarząd Oddziału.
§ 72

Wszelkie postanowienia, Władz Ligi powodujące uszczuplenie majątku trwałego Ligi muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami.
 
 

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE LIGI

§ 73

Zmiana Statutu albo rozwiązanie Ligi wymaga do swej ważności uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów, podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co na mnie połowy ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 74

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Ligi Krajowy Zjazd Delegatów zdecyduje o przeznaczeniu majątku Ligi i powoła Komisję Likwidacyjną

§ 75

Uchwała Krajowego Zjazdu o przeznaczeniu majątku Ligi wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.
 Warszawa, 30 czerwca 1992 r.

Jeżeli już przeczytali Państwo Statut Ligi Walki z Hałasem i chcecie do nas przystąpić, to proszę o wypełnienie DEKLARACJI przystąpienia do Ligi Walki z Hałasem!!!